Regulamin Organizacyjny Żłobka w Klimontowie

REGULAMIN 

ORGANIZACYJNY

                    ŻŁOBKA  w Klimontowie

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności oraz zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki, nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

§ 2

Żłobek  działa na podstawie:

- ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz. U. 2011, Nr 45, poz. 235/,

- Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Klimontowie  IX/62/2019  z dnia 10 maja 2019r.w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie i ustalenia statutu;

- niniejszego Regulaminu,

- innych przepisów prawa.

§ 3

 Żłobek w Klimontowie  jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Klimontów działającą na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 4

1. Opieka nad dziećmi organizowana jest w formie żłobka, który realizuje funkcje: opiekuńczą,  

     wychowawczą oraz edukacyjną.

2.  Obsługę ekonomiczno - administracyjną i finansową zapewnia ZEASiP,

      w skład którego wchodzą samodzielne stanowiska pracy.

§ 5

1. Dyrektor Żłobka  jest odpowiedzialny za zarządzanie Żłobkiem - kieruje

      i reprezentuje go na zewnątrz i jest  przełożonym wszystkich pracowników   

     Żłobka.

II.  ZADANIA   ŻŁOBKA

§ 6

1. Zadaniem żłobka jest zapewnienie opieki nad dzieckiem zdrowym od ukończenia 20 tygodnia

    życia do lat 3.

    W ramach świadczeń Żłobek zapewnia:

-  fachową opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną,

-  działania profilaktyczne m.in. w zakresie wad postawy, wad wymowy, higieny,

-  odpowiednie wyżywienie /zapewniające niezbędne składniki pokarmowe/,

-  bezpieczeństwo i odpowiednie warunki sanitarne,

-  higienę snu i wypoczynku,

- wyuczenie nawyków sanitarno - higienicznych oraz samoobsługi,

      - organizowanie zajęć zabawowych, z elementami edukacji /z uwzględnieniem indywidualnych

         potrzeb dziecka/,

      -  prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój

          psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

      -  współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci w wychowaniu dziecka,

      - prowadzenie systematycznej działalności w szerzeniu oświaty zdrowotnej wśród rodziców

         dzieci uczęszczających do żłobka.

III.  STRUKTURA  ORGANIZACYJNA I  ZASADY  KIEROWANIA  ŻŁOBKA

§ 7

1. W żłobku wyróżnia się następujące stanowiska pracy:

           

            -2 opiekunki dziecięce,

- Kucharz,

 - Sprzątaczka.

§ 8

1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, który wykonuje zadania przy pomocy pracowników

    działu administracyjnego.

2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników  Żłobka oraz dokonuje wobec nich innych

    czynności z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor  sprawuje nadzór nad całokształtem działalności Żłobka i bezpośrednio

     nadzoruje pracę wszystkich pracowników.

§ 9

1. Prawa i obowiązki pracowników Zespołu Żłobków regulują przepisy ustawy o pracownikach

    samorządowych.

2. Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach posiadają kwalifikacje określone

      w ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3, oraz rozporządzeniu w sprawie

      wynagradzania pracowników samorządowych.

3. Pracownicy zatrudnieni w żłobkach realizują zadania zapewniające bezpośrednią opiekę  nad

    dzieckiem - zakresy obowiązków stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Pracownicy żłobków wykonują zadania zgodnie z ich zakresem czynności. Czynności

      przewidziane dla poszczególnych stanowisk pracy mogą być łączone, jeżeli zabieg ten

      zapewni racjonalniejsze wykorzystanie kadr.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników działu administracyjnego określa zakres

     czynności stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

IV.  ORGANIZACJA  PRACY  W  ŻŁOBKU

§ 10

1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 

     3, przez 5 dni w tygodniu /od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo

     wolnych od pracy/ w godzinach od 700 do 1600  tj. przez 9 godzin dziennie.

§ 11

W skład żłobka wchodzą:

-  grupa dziecięca,

-  personel pomocniczy i pracownicy obsługi.

§ 12

Do realizacji swoich zadań żłobek posiada:

- sale zabaw oraz łazienkę z wyposażeniem dostosowanym do wieku

          dzieci

-  Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku

      gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki

      lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

§ 13

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.

2. W okresie urlopowym tj. w miesiącach lipcu i sierpniu uczęszcza najwięcej 8 dzieci, po uzgodnieniu z rodzicami.

V.   ZAPISY  DZIECI  DO  ŻŁOBKA

§ 14

1.  Ze świadczeń może korzystać  dziecko /w szczególności dziecko, którego rodzice zamieszkują

     w gminie Klimontów/ w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, jeżeli nie ma  

     zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów/.

2. W przypadku niewykorzystania miejsc w żłobkach przez dzieci, których rodzice zamieszkują

     w gminie Klimontów do żłobka  mogą być przyjmowane dzieci spoza gminy. 

§ 15

1. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok w miarę posiadania miejsc.

2. Zapisu dokonuje się na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka” - wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.  O kolejności zapisu decyduje data wpływu karty zgłoszenia dziecka do Żłobka

VI.  OPIEKA  NAD  DZIECKIEM  W  ŻŁOBKU

§ 16

1. W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem, żłobek zapewnia

     przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną

     przez opiekunki dziecięce wspomagane przez woźną.

2. Do żłobka powinno być przyprowadzane dziecko zdrowe, posiadające szczepienia

      ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień.

      W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub innych /np: siniaków, 

      skaleczeń/ w trakcie  pobytu dziecka  w żłobku - pracownicy żłobka informują rodziców   

      o zaobserwowanych objawach, telefonicznie lub przy odbiorze dziecka

3. Każde dziecko korzystające z opieki w żłobku powinno być przyprowadzane 

       i odbierane przez rodziców dziecka /opiekunów prawnych/ lub przez pisemnie

       upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

      W przypadku  stwierdzenia, że rodzic lub  inna upoważniona osoba, co do której zachodzi

      obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem /stany emocjonalne,

      odurzenie, inne/ - dziecko pozostawia się w żłobku do momentu przybycia 

      zawiadomionej przez żłobek  innej  uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

      Podobnie postępuje się w sytuacji gdy po odbiór dziecka nie zgłosi się rodzic /opiekun/              

      najpóźniej do zakończenia godzin działalności żłobka.

5. Po przyjęciu dziecka do żłobka  pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu 

     przez cały czas, aż do odebrania  przez upoważnione osoby.

6. Rodzic /opiekun/ może wchodzić do sal pobytu dzieci. Powinien wówczas założyć

     obuwie ochronne lub dokonać zmiany /zdjęcia/ obuwia.

     W okresie adaptacji do warunków żłobkowych, personel żłobka winien zachęcać rodzica  

     /opiekuna/ do korzystania  z tej możliwości. Obecnie ze względu na pandemię rodzice oddają dzieci przy wejściu i są rozbierane przez personel żłobka.

7. Dziecko powinno być zaopatrzone w miękkie domowe obuwie, bieliznę i odzież

     na zmianę oraz środki higieny osobistej określone przez dyrektora  żłobka.

8. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki 

       rozwoju psychomotorycznego lub emocjonalnego, rodzice /opiekunowie/ winni

       informować na bieżąco personel żłobka o takich potrzebach bądź zachowaniach dziecka,

       po to, by w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki opieki 

       i pobytu.

9.  Organizację pracy żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia zamieszczony na tablicy ogłoszeń, 

      ustalony przez dyrektora żłobka, który może w tej sprawie zasięgać opinii pracowników

      żłobka.

      Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

- godziny posiłków,

- zajęcia i zabawy w żłobku, w tym spacery,

- godziny odpoczynku.

     

Dzieci nie należy pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki winny być   zorganizowane i podawane w taki sposób aby zachęcały dzieci do jedzenia.

Dzieci w każdym czasie muszą mieć zapewniony dostęp do odpoczynku oraz  napojów /herbata, sok, kompot/

VII.  PRAWA  DZIECKA

§ 17

Dziecko uczęszczające do żłobka ma prawo do:

            - opieki, zgodnie z dostępnymi metodami i środkami, zasadami etyki zawodowej oraz ze

               szczególną starannością,

-  równego traktowania,

-  poszanowania godności i intymności,

-  nietykalności fizycznej,

-  poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,

            -  odwiedzin rodziców w czasie pobytu w żłobku.

VIII.  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  RODZICÓW

 § 18

1.  Rodzice /opiekunowie/ dziecka korzystającego z opieki żłobka mają prawo do:

            - pełnej i rzetelnej informacji na temat wyżywienia i planu zajęć w grupach,

            - pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,

- wnoszenia skarg /zastrzeżeń/ i wniosków w zakresie wykonywania zadań przez żłobek.

2.  Rodzice /opiekunowie/ winni:

- zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów  i zarządzeń dyrektora żłobka.

-  przestrzegać regulaminów oraz doraźnych ustaleń,

- wnosić opłaty za pobyt dziecka w żłobku najpóźniej do  10 dnia  miesiąca za dany

     miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej

               w Klimontowie,

- uczestniczyć w zebraniach rodziców,

- kierować uwagi do dyrektora i personelu żłobka w trosce o dobro dziecka.

§ 19

Dyrektor żłobka obowiązany jest wyznaczyć godziny stałego dyżuru, nie rzadziej niż raz

w tygodniu, przeznaczone na kontakty z rodzicami /opiekunami/ dzieci, bezpośrednio w siedzibie żłobka lub telefonicznie.

IX.  GOSPODARKA  FINANSOWA

§ 19

1. Żłobek działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Obsługę ekonomiczną żłobka zapewnia księgowość działu administracyjnego.

§ 20

Dyrektor żłobka obowiązany jest sporządzić plan wydatków zgodnie z rzeczywistymi

potrzebami tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie żłobka w ramach środków   finansowych przewidzianych w roku budżetowym.

§ 21

1. Za korzystanie z usług żłobka wnoszona jest opłata w terminie i wysokości określonej

      w uchwale Rady Miejskiej w Klimontowie.

                                            X.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 22

1. Regulamin Organizacyjny Żłobka podaje się do wiadomości każdego pracownika.

     Zapoznanie się z treścią regulaminu pracownik potwierdza podpisem na oświadczeniu, które

     zostaje włączone do akt osobowych.

2.  Zmiany Regulaminu dokonuje się w sposób właściwy dla jego nadania.

Klimontów, dnia 09 września 2021 r.

Opracowanie: Barbara Bilska

Otrzymują:

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego

 Żłobka  w Klimontowie

                                                                                       

ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PRACOWNIKÓW  ŻŁOBKA

DYREKTOR ŻŁOBKA

Dyrektor Żłobka odpowiada za całokształt pracy Żłobka i ponosi odpowiedzialność  materialną

za powierzone mienie.

W przypadku nieobecności dyrektora  zastępstwo pełni osoba przez niego upoważniona.

Do zakresu obowiązków  dyrektora żłobka należy:

1.  Zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem 

     wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi

     uprawnieniami /zakres obowiązków jest potwierdzony przez pracownika na piśmie/,

2.  Organizowanie i tworzenie warunków  pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu

     pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i

     kwalifikacji, wysokiej jakości świadczonych usług,

3.  Kontrolowanie  i nadzorowanie dyscypliny pracy oraz wykonywania powierzonych

     pracownikom obowiązków na terenie żłobka,

4.  Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom żłobka, prowadzenie rocznych kartotek 

     urlopowych oraz ewidencji wykorzystania czasu pracy pracowników,

5.  Czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem przez pracownika badań profilaktycznych oraz

     okresowych,

6.  Prowadzenie dziennika przyjęć dzieci do żłobka,

7.  Czuwanie nad jakością sporządzanych posiłków i żywieniem dzieci oraz ich bezpieczeństwem,

8.  Nadzorowanie pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP oraz przeprowadzanie   

     okresowych szkoleń pracowników na poszczegó1nych stanowiskach,

9.  Prawidłowe gospodarowanie mieniem żłobka,

10.  Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa,

11.  Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań żłobka,

12.  Przestrzeganie przepisów BHP i p/poż.,

14.  Udział w przeglądach oraz przeprowadzanych kontrolach w żłobku,

15.  Reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,

STANOWISKA  POMOCNICZE

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

1.    Przyjmowanie i codzienny przegląd stanu zdrowia dzieci,

2.   Układanie rozkładu dnia dla dzieci w grupie,

3.  Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: mycie, kąpanie, przewijanie,

      wysadzanie na nocnik, czesanie,

4. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach, wyrabianie u dzieci starszych 

      nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia,

5.  Dbanie o bezpieczeństwo dzieci, odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i czuwanie

      nad jego przebiegiem,

6.  Oddziaływanie wychowawcze na dzieci,

7. Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie na podstawie planu zajęć 

     stosownie do wieku i rozwoju dzieci,

8. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym

      używaniem, systematycznym uzupełnianiem i konserwacją,

9.   Dbanie o estetyczny wygląd sal zabaw i pomieszczeń towarzyszących,

10. Zawiadamianie dyrektora  żłobka o objawach chorobowych  zauważonych u dzieci

        izolowanie dzieci chorych,

11. Przestrzeganie przepisów p/poż. i BHP,

12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora  żłobka.

WOŹNA

1.   Pomoc przy myciu, kąpieli, wysadzaniu dzieci na nocniki i w innych zabiegach higienicznych,

2.   Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci, sprzątanie ze  

      stołu mycie i wyparzanie naczyń po posiłkach,

3.   Pomoc przy układaniu dzieci do snu,

4.  Utrzymywanie w czystości pomieszczeń zajmowanych przez żłobek, dezynfekowanie toalet

      i nocników,

5.   Utrzymywanie czystości wokół budynku żłobka,

6.   Przygotowywanie  pościeli żłobkowej do prania,

7.   Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

8.   Mycie okien,

9.   Przestrzeganie przepisów BHP i p/poż.,

10.  Wykonywanie  innych czynności zleconych przez  dyrektora żłobka.

STANOWISKA  OBSŁUGI

INTENDENT

1.  Dokonywanie zakupów produktów spożywczych  i artykułów gospodarczych zgodnie

      z potrzebami Żłobka ,

2.   Prowadzenie magazynu żywnościowego i gospodarczego,

3.  Sporządzanie codziennych raportów żywieniowych, obliczanie kosztów posiłków,

      przestrzeganie norm żywieniowych,

4.   Prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowej,

5.   Czuwanie nad terminowa wpłatą opłat za pobyt dziecka w żłobku,,

6.   Udział w komisji inwentaryzacyjnej,

7.   Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń gospodarczych, zgłaszanie potrzeb

      w zakresie ich remontów i napraw,

8.   Przestrzeganie zaleceń stacji sanitarno - epidemiologicznej oraz przepisów BHP i p/poż.,

9.   Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej,

10.  Wydawanie z magazynu środków czystości i odzieży ochronnej,

11.  Prowadzenie kasy w żłobku,

12.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka.

KUCHARZ

1.  Higieniczne i terminowe przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem,

2.  Przestrzeganie ilości i jakości wydawanych posiłków,

3.  Dbanie o jak najwyższą jakość i smak posiłków,

4. Utrzymywanie w czystości naczyń, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych, zgodnie    

     z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej,

5.  Przyjmowanie i przechowywanie produktów żywnościowych,

6. Pilnowanie aby wszystkie produkty wydane z magazynu żywnościowego były całkowicie  

      zużyte do przygotowania posiłków,

7.  Używanie w czasie pracy odzieży ochronnej,

8.  Codzienne pobieranie  prób żywieniowych i właściwe ich przechowywanie,

9.  Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej,

10. Przestrzeganie przepisów BHP i p/poż.,

11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka.

Załącznik  Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

 Żłobka w Klimontowie…………………………………………

             /pieczątka placówki/                                                                                                    Data wpływu …………………..…….…….

Nr wniosku ………………………………...

WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  DZIECKA  DO  ŻŁOBKA    w  KLIMONTOWIE

I. Informacje o dziecku:

1. Imię i nazwisko dziecka:               ……………………..…………………………...………...……………............

2. Data urodzenia:          ……………………………..……… PESEL .……………………....…………………..

3. Adres miejsca zamieszkania dziecka:    …………………………………………………………......................

                                                                         ………………………….………………..…………………..……….

4. Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka w Żłobku od godz. ……………. do godz. ………………

5. Dziecko będzie korzystać z wyżywienia …………… tak/nie

II. Rodzice / opiekunowie:

Matka / opiekunka                                                                                  Ojciec / opiekun

Imię i nazwisko:

……..……………….………………                                                        …….………………….….………….                                                                                           PESEL                

……………………………………...                                                        ………………………………………

    Adres miejsca zamieszkania:

……………………..………………..                                                       ….………………..………………….

.…………….………………….……                                                        ……………………………………….

……………………………………..       nr tel. i adres e-mail:                ………………………………………

            Miejsce pracy i nr telefonu lub miejsce

     pobierania nauki w szkole:

………………..….………….....…....                                                        …….…………………………..…….

…….………………………….……..                                                        …………………….…………….…..

Poświadczenie z miejsca pracy /lub nauki/ lub oświadczenie o braku możliwości

zapewnienia dziecku opieki domowej

                                               Matki:                                                                   Ojca:                                   

                             ……………………..….                                         …………..……………. /pieczątka/                                                                   /pieczątka/

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam do odbioru dziecka:               …………………………………….…………...…………………………

Klimontów, dn. ……………………..…………. r.                ………..………. ………….…………………………..

                 /podpis osoby ubiegającej się  o przyjęcie dziecka do żłobka/

III. Informacje o stanie zdrowia dziecka:

1. Przebyte choroby przez dziecko:

- zakaźne:               …………………………………………………………………….…………

- inne:      ………………………………….……………………………………….………..…

2. Wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wynik przeprowadzonych  

    badań lub leczenia szpitalnego: ……………………………………………………………………………..

    ...………………………………………………………………………………………………….....…………..

IV. Inne uwagi rodzica / opiekuna:               ……………….……………………………….……….……………..

………..………………………………………………………………………………………………….…..………

………..……………………………………………………………………………………………....………...……

Oświadczam, że podane w karcie informacje są zgodne z prawdą

Klimontów, dnia …………………………..……… r.                …...……………………………..………….………..

                                                                                                        /podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie dziecka do żłobka/

V. Decyzja Dyrektora Żłobka:

W dniu …………………………….…… r. dziecko …………………………………………………….…………

zostało przyjęte / nie przyjęte* do placówki.

Uzasadnienie: /wypełnia się tylko w przypadku nie przyjęcia dziecka do placówki, należy wpisać powód negatywnej decyzji/

……………………………………………………………………………………………………...…….….………..

………….…………………………………………………………………………………………………….………..

* niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                …………………………………

                                                                                                                                                                /podpis dyrektora Żłobka/

Rodzice zobowiązani są do:

1/    terminowego regulowania należności za pobyt dziecka w Żłobku,

2/    aktualizowania danych zawartych w karcie,

…………………………………………..……………..

 /podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie dziecka do żłobka/

Klimontów, dnia……………………………

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora  żłobka, w celach związanych z przyjęciem

i pobytem  w Żłobku mojego dziecka, danych osobowych moich, dziecka oraz  osób upoważnionych do odbioru dziecka.

/zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)/

…………………..…………………………………….

/podpis osoby ubiegającej się  o przyjęcie dziecka do żłobka/


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej