Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole i Żłobek

Przedszkole Samorządowe w Klimontowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://przedszkole.klimontow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,• brak możliwości kontrastu strony,• nie ma możliwości powiększania czcionki,• elementy nawigacyjne nie są podświetlane• brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz istnieje możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Samorządowe w Klimontowie, e-mail: przedszkoleklimontow@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 015 8661028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołaniaNa niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:• Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Klimontowie• Adres: Klimontów, ul.Szkolna1• E-mail: przedszkoleklimontow@op.pl• Telefon: (15)8661028Ostatecznie skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie i przejść 50m2. Do budynku prowadzą dwa wejścia bezpośrednio z poziomu podwórka. Drzwi wejściowe przy obu wejściach otwierane są ręcznie. Nie ma schodów ani podjazdu 3.Budynek jest dwupoziomowy (parter i piętro, ).Na piętro można dostać się schodami spełniającymi wymogi architektoniczne( szerokość większa niż 120cm). Przy schodach jest dostosowana do wieku dzieci barierka. Brak windy, korytarze są szersze niż 140 cm. 4.Na parterze znajduję się szatnia, gabinet dyrektora, pokój socjalny, gabinet logopedy, jedna sala przedszkolna, toaleta dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Na piętrze znajdują się pozostałe sale przedszkolne. 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze 6.Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 7. Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym. Ograniczenia dotyczą jedynie pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków. 8.W całym budynku odpowiednio zostały oznakowane drogi ewakuacyjne 9.Zostały zamontowane drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe, 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub online 11. Istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się po budynku 12.Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

Deklaracja dostępności Żłobek

Żłobek w Klimontowie korzysta ze wspólnej strony internetowej z Przedszkolem Samorządowym w Klimontowie. Żłobek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https:/przedszkole.klimontow.pl/Data publikacji strony internetowej: 2012-12-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,• brak możliwości kontrastu strony,• nie ma możliwości powiększania czcionki,• elementy nawigacyjne nie są podświetlane• brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazkówNa stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz istnieje możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury. Data sporządzenia

Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury odwoławczej

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Bilska.• E-mail: przedszkoleklimontow@op.pl• Telefon: (15)8661028Każdy ma prawo:• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołaniaNa niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:• Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Klimontowie• Adres: Klimontów, ul.Szkolna1• E-mail: przedszkoleklimontow@op.pl• Telefon: (15)8661028Ostatecznie skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Aby dostać się na teren żłobka należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie i przejść 50m2. Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio z poziomu podwórka. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.3. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami4. Korytarze są szersze niż 140 cm, zamontowano drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe5. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami6.Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym. 7.W całym budynku odpowiednio zostały oznakowane drogi ewakuacyjne8.Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego(PJM) na miejscu lub online9. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej