Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców
1) Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2) W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych
na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału.
3) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4) Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który
nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola Samorządowego w Klimontowie.

Kompetencje Rady Rodziców
1.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) Wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
2) Wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego.
3) Wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców.
4) Wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady.
5) Występowanie do rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
6) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców;
7) Decyzje Rady Rodziców są jawne.


Przedszkole Samorządowe i Żłobek

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

tel. 15 866 10 28
przedszkoleklimontow@op.plBiuletyn Informacji Publicznej