Deklaracja dostępności

Deklaracja dostepności Przedszkole i Żłobek

Przedszkole Samorządowe w Klimontowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https:/ przedszkole.klimontow.pl /
Data publikacji strony internetowej: 2012-12-04.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak możliwości kontrastu strony,
• nie ma możliwości powiększania czcionki,
• elementy nawigacyjne nie są podświetlane
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz istnieje możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Samorządowe w Klimontowie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 015 8661028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Klimontowie
• Adres: Klimontów, ul.Szkolna1
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
• Telefon: (15)8661028
Ostatecznie skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie i przejść 50m
2. Do budynku prowadzą dwa wejścia bezpośrednio z poziomu podwórka. Drzwi wejściowe przy obu wejściach otwierane są ręcznie. Nie ma schodów ani podjazdu 

3.Budynek jest dwupoziomowy (parter i piętro, ).Na piętro można dostać się schodami spełniającymi wymogi architektoniczne( szerokość większa niż 120cm). Przy schodach jest dostosowana do wieku dzieci barierka. Brak windy, korytarze są szersze niż 140 cm.

4.Na parterze znajduję się szatnia, gabinet dyrektora, pokój socjalny, gabinet logopedy, jedna sala przedszkolna, toaleta dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Na piętrze znajdują się pozostałe sale przedszkolne.

5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze   

6.Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym. Ograniczenia dotyczą jedynie pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków. 

8.W całym budynku odpowiednio zostały oznakowane drogi ewakuacyjne   

9.Zostały zamontowane drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe,   

10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub online   

11. Istnieje możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się po budynku 

12.Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

 

Deklaracja dostępności Żłobek


Żłobek w Klimontowie korzysta ze wspólnej strony internetowej z Przedszkolem Samorządowym w Klimontowie. Żłobek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https:/przedszkole.klimontow.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2012-12-04.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak możliwości kontrastu strony,
• nie ma możliwości powiększania czcionki,
• elementy nawigacyjne nie są podświetlane
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz istnieje możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury odwoławczej
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Bilska.
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
• Telefon: (15)8661028
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Klimontowie
• Adres: Klimontów, ul.Szkolna1
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
• Telefon: (15)8661028
Ostatecznie skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Aby dostać się na teren żłobka należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie i przejść 50m
2. Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio z poziomu podwórka. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
3. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
4. Korytarze są szersze niż 140 cm, zamontowano drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe
5. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
6.Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.

7.W całym budynku odpowiednio zostały oznakowane drogi ewakuacyjne
8.Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego(PJM) na miejscu lub online
9. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KLIMONTOWIE

 
Wstęp
Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa dotyczących Przedszkola Samorządowego 
w Klimontowie ul. Szkolna 1 jest warunkiem odpowiedzialnej  pracy każdego  nauczyciela i pracownika placówki. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola w czasie spacerów i wycieczek. Rodzice zobowiązani są znać   i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.                 
W sytuacjach trudnych  oraz zagrażających  bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel  przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Czytaj więcej...

Procedury zachowania na terenie placówki w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

Wytyczne:
Pismo Ministra Edukacji Narodowej znak: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dn. 11 maja 2019 r. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996); zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Sytuacje uznawane za kryzysowe i nadzwyczajne, wymagające interwencji:

Czytaj więcej...

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Klimontowie, Ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów (dalej: "Przedszkole"), w imieniu którego działa jego Dyrektor.

Czytaj więcej...

Czytające Przedszkola

Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności.Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język.

Czytaj więcej...

Z Janem Brzechwą o zdrowiu

 

  Tym razem wspólnie ze znanymi twórcami dla dzieci zapraszamy najmłodszych w bajkową podróż do krainy zdrowia.„Pomidor", „Samochwała", czy „Na straganie" – któż z nas nie pamięta z dzieciństwa tych wierszy? Bez wątpienia Jan Brzechwa to jeden z największych polskich pisarzy dla dzieci. I to właśnie jemu powierzamy patronat nad pierwszą w tym roku edukacyjnym Akcją.Wiersze J.Brzechwy uczą tego co przedszkolak wiedzieć powinien o zdrowiu,odporności, jedzeniu a nawet ...katarze.
Wesoła zabawa i nauka.

akademia   AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA -program ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia.

 

 

kubu,

,Kubusiowi Przyjaciele Natury'' - Ogólnopolski program edukacyjny 2016/2017

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury" to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.Celem programu jest nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

Działania programu Kubusiowi Przyjaciele Natury
Obchody Dnia Przyjaciół Natury (wg scenariusza)
Obchody Dnia Marchewki (wg scenariusza)
Dzień Warzyw, Owoców i Soków (wg scenariusza)
Dzień Drugiego Śniadania (wg scenariusza)
Obchody pierwszego Dnia Wiosny.
Obchody Dnia Ziemi.
Segregacja śmieci w przedszkolu
Wycieczka do parku krajobrazowego, parku narodowego lub do lasu.
Kącik przyrody w przedszkolu.
Konkurs plastyczny na plakat "Razem z Kubusiem dbam o naturę"
Zajęcia plastyczne- „W Krainie Kubusia" (na podstawie bajek z płyty CD)
Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem.
Wystawa ekologiczna.
Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody.
Dbamy o zwierzęta - budowa karmników/przygotowanie pożywienia dla zwierząt zimą.