PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KLIMONTOWIE

 
Wstęp
Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa dotyczących Przedszkola Samorządowego 
w Klimontowie ul. Szkolna 1 jest warunkiem odpowiedzialnej  pracy każdego  nauczyciela i pracownika placówki. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola w czasie spacerów i wycieczek. Rodzice zobowiązani są znać   i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.                 
W sytuacjach trudnych  oraz zagrażających  bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel  przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. 
 
Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznychc i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U.z 2018r.,poz.2140)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania                               (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz.67; 
  • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty-art.95a (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz.2572, z późn. zm.); 
  • art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
  • Statut Przedszkola Samorządowego w Klimontowie.
 
Zakres procedury:
Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek. 
 
Cele procedur:
Troska o zdrowie i bezpieczeństwo  każdego dziecka objętego opieką naszej placówki; 
Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu; 
Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę; 
Stosowanie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola; 
Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków. 
 
Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury: 
Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i personelu. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.
Dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo: 
1) podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
2) podczas pobytu w budynku przedszkola;
3) w czasie pobytu na placu zabaw;
4) podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;
5) podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych;
6) podczas realizacji zajęć dodatkowych;
7) w czasie zdarzenia wypadkowego;
8) poprzez monitorowanie obcych osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.
 
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
 
Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 do 8.45 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. 
Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka 
z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają  do sali grupy lub przekazują opiece nauczycielowi pełniącemu dyżur.
Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. Pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola.
Rodzice odbierają dzieci od godziny 13.00 do godziny 16.00; dbają o to, aby dziecko spokojnie zjadło obiad wydawany w godzinach 12.00 – 12.30 lub podwieczorek  w godzinach 14.00 – 14.14.
Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść tylko wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy zachowanie osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywało, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresja), 
Nauczyciel nie może wydać dziecka osobom, z którymi dziecko nie chce odejść 
z przedszkola lub które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność. 
O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola - w takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami pod wskazany w dokumentacji przedszkola numer telefonu.
Gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00, nauczyciel zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie i oczekuje na przyjście rodzica czy wskazanej osoby.
 
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w budynku przedszkola:
 
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych;
Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału i jednej pomocy nauczyciela;
W przypadku, gdy dziecko w ciągu dnia ma potrzebę skorzystania z szatni, udaje się tam i powraca pod opieką pomocy nauczyciela; 
Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione osoby, przy czym za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego opuszczenia sali lub szatni przez dziecko wraz z rodzicem;
W przypadku biegania dziecka po szatni po odebraniu dziecka  przez rodzica,  należy zwrócić rodzicowi uwagę na zachowanie się dziecka i zobowiązać do przestrzegania umów zawartych z nauczycielkami; 
Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola (w budynku), na placu przedszkolnym, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci; 
Codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka podczas pobytu w przedszkolu;
Każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciele przypominają dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu 
 - korzystania ze sprzętu terenowego tylko wtedy, gdy stoi przy nim osoba dorosła;
 - nie brania do ręki znalezionych przedmiotów;
-  powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie;
-  nie oddalania się od grupy; 
- przychodzenia na zbiórkę na wezwanie nauczyciela; 
- zabawy w wyznaczonych granicach, nie chowania się w zieleni lub za urządzeniami, itp. 
Podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom  ustawienia się parami, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali, poleca pomocy nauczyciela sprawdzenie czy wszystkie dzieci opuściły salę; 
Nauczyciel zobowiązany jest do respektowania od dzieci spokojnego, w parach poruszania się po budynku przedszkola;
Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które 
są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.
 
Zapewnienie bezpieczeństwa na placu zabaw:
 
Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela danej grupy sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu;
W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szkło, puszki itp. zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela; 
Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty;  
W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy;
Na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy;
W czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-4 letnich nauczycielowi obowiązkowo pomaga dwie pomoce nauczyciela i przebywają tam razem z nim, 
w przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela; 
W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta bramka wejściowa;
Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła; 
Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury;
W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu;
Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura itp.);
Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela; 
W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.  
 
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola; 
 
Zajęcia poza terenem przedszkola są to wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym;
Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do dziennika zajęć, w którym jest już odnotowana obecność dzieci,;
Zgłasza wyjście dyrektorowi przedszkola, podając dokładnie wszystkie dane dotyczące wyjścia;
W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci);
W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci); 
W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela,  
Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel;
W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą;  
W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy;  Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni;
Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą; 
Dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy winny mieć kamizelki lub opaski odblaskowe; 
W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć 
w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji;
Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wycieczek turystyczno -  krajoznawczych;  
 
W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, który znają wszyscy pracownicy przedszkola;
Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia  i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej  z dyrektorem przedszkola na miesiąc  przed wycieczką;
Na 4 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający  kartę wycieczki z załącznikami tj. plan wycieczki, listę uczestników, liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym, oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów;
Każde wycieczka turystyczno – krajoznawcza jest odnotowana w dzienniku zajęć;
W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci);
W przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci);
Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę);
Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin zapewnia się dzieciom suchy prowiant i napoje;
W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców 
o zaistniałej sytuacji.
 
Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych;  
 
Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia (nauczyciel religii, zajęć rytmicznych, logopeda);
Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy;
Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki; 
W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy rozprowadzają dzieci do ich grup.
 
Postępowanie w czasie i po zdarzeniu wypadkowym; 
 
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapobiegania 
i minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków dzieci;
Jeżeli wypadek zdarzy się  w  obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności: 
- zawiadamia dyrektora przedszkola, 
- zapewnia natychmiastową pierwszą pomoc przed medyczną, 
- sprowadza fachową pomoc medyczną, 
- zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów);
Jeżeli  wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki; 
Jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi zajęcia wykonuje on   następujące czynności; 
- wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce, 
- stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi,  
- informuje dyrektora oraz pozostały personel, 
- zawiadamia straż pożarną; 
W każdym wypadku dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik (wyznaczony do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności, a gdy go nie ma nauczyciel grupy, 
w której wydarzył się wypadek) zawiadamia niezwłocznie rodziców (opiekunów prawnych), pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący przedszkole;
Jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując dzieciom poruszać się trzymając się za ręce, a sam idzie na czele rzędu trzymając pierwsze        dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia; 
W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom; 
Dyrektor prowadzi ewidencję wypadków dzieci.
 
Monitorowanie osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola; 
 
Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola;
Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:  
podanie celu wizyty,  
nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba, 
prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby; 
Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika;
W przypadku, gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie, nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora i woła drugiego pracownika, a w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciela zastępującego dyrektora, którzy powiadamiają Policję.
 
Postanowienia końcowe:
  
W przypadku powstania pod nieobecność dyrektora zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.  
W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola. 
Zmian w procedurze dokonuje dyrektor na wniosek rady pedagogicznej oraz w sytuacji zmian aktów prawnych.