Procedury zachowania na terenie placówki w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

Wytyczne:
Pismo Ministra Edukacji Narodowej znak: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dn. 11 maja 2019 r. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996); zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Sytuacje uznawane za kryzysowe i nadzwyczajne, wymagające interwencji:
Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem. 
Stwierdzenie na terenie placówki podejrzanych przedmiotów lub substancji.
Obecność na terenie placówki osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu dzieci.      
Uszkodzenie mienia placówki. 
Kradzieże na terenie placówki.
Posiadanie przez dzieci narzędzi i środków niebezpiecznych.
Wypadek podczas zajęć na terenie placówki.                                                                         
Nagła niedyspozycja zdrowotna dziecka, zasłabnięcie ( z uwzględnieniem przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej)                                                                                        
Oddalenie się dziecka od grupy w czasie wycieczki na terenie miejscowości i poza miejscem zamieszkania.
Nieodebrane dziecko przez rodziców/ opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka placówki.       
Brak kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.                                                                      
Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie zajęć ( wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na plecenia nauczyciela itp.)
Zachowania agresywne wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników placówki oraz osób przebywających w placówce.
Postępowanie wobec dziecka - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)
Postępowania wobec dziecka, które stało się ofiarą czynu karalnego.
Postępowanie w przypadku agresji dziecka wobec nauczyciela, pracownika placówki, innych osób dorosłych przebywających w placówce.
Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika placówki wobec dziecka.
Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie placówki wobec dzieci.
Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki przez dzieci.
Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.
 
 Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy.
 
Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem
Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki. 
Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu. 
Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły  oraz pracownika do spraw gospodarczych. 
Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).
Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
 
Stwierdzenie na terenie placówki podejrzanych przedmiotów 
lub substancji nie będących w posiadaniu dzieci
Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp.
Nauczyciel lub pracownik placówki zabezpiecza tymczasowo dostęp dzieci do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.
Nauczyciel lub upoważniony pracownik placówki zawiadamia dyrektora.
Dyrektor oddelegowuje pracownika placówki do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb. 
Dyrektor lub upoważniony pracownik placówki zawiadamia odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną  i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji dzieci z budynku przedszkola. 
 
Obecność na terenie placówki osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu dzieci
Zwierzę bez opieki właściciela na terenie placówki
 
Nauczyciel lub pracownik przedszkola będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z sali, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku).
Nauczyciel lub pracownik przedszkola będący świadkiem zdarzenia zawiadamia dyrektora lub pracownika obsługi.
Dyrektor przedszkola i  pracownicy obsługi podejmują działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.
Dyrektor wzywa odpowiednie służby weterynaryjne lu inne służby porządkowe.
 
Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie placówki lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie przedszkola
Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora.
Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w przedszkolu stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora placówki.
W przypadku braku reakcji dyrektor zawiadamia Policję.
 
Uszkodzenie lub zniszczenie mienia placówki
Nauczyciel lub inny pracownik placówki będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga.
W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga.
Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.
Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przekazuje sprawę konserwatorowi, który ustala sposób naprawienia szkody.
W przypadku stwierdzenia dużej szkody dyrektor placówki podejmuje decyzję 
o zawiadomieniu policji.
 
Kradzieże na terenie placówki
Nauczyciel prowadzący zajęcia, po otrzymaniu informacji od dziecka o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności  zdarzenia.
Nauczyciel  podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.
Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy grupy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.
Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy.
Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i  jego rodzicami/ opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem placówki podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.
Postanowienia dodatkowe: Placówka nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , itp./, za  rzeczy  pozostawione 
w szatni. 
Wypadek podczas pobytu dziecka na terenie przedszkola
Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola: na terenie placówki lub poza jej terenem  (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, itp.).
Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły. 
Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pielęgniarkę, która sporządza protokół wypadku.
Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
O każdym wypadku ciężkim dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem placówki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 
Nagła niedyspozycja zdrowotna dziecka, zasłabnięcie
Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.  
Nauczyciel prowadzący zajęcia lub pomoc nauczyciela sprawująca opiekę dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia dziecku opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wzywania pielęgniarkę szkolnej. 
Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców dziecka  oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem. 
W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka przedszkola. 
Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora.
W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.
 
Oddalenie się dziecka od grupy w czasie wycieczki na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania
Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego dziecka:
poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, 
a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu
w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję placówki, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do przedszkola, a opiekun podejmuje poszukiwania.
Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:
wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,
uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,
jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki 
i udziela dziecku upomnienia,
jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki 
i informuje ucznia o sposobie ukarania,
informuje  rodziców/ opiekunów prawnych
Jeśli  poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora placówki i rodziców/opiekunów prawnych.
Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo dziecka w następnej imprezie  turystycznej zostaje zawieszone. 
Nieodebrane dziecko  z placówki przez rodziców/ opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka.
Samowolne oddalenie się dziecka z przedszkola   
Nauczyciel placówki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego dziecka, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność. 
W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję przedszkola.          
Po odnalezieniu dziecka nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje 
o  konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz  informuje o zaistniałym fakcie rodziców/ opiekunów  prawnych.     
W przypadku nie odnalezienia dziecka nauczyciel informuje o fakcie dyrektora placówki, rodziców /opiekunów prawnych.
Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez placówkę i rodziców nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, dyrektor przedszkola powiadamia policję.
Dziecko  nieodebrane z przedszkola
Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z  rodzicami/opiekunami prawnymi  dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.
Nauczyciel przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani  do  punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  
W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi nauczyciel zawiadamia dyrektora placówki, który podejmuje dalsze działania.               
W przypadku niewstawienia się rodziców/prawnych opiekunów lub innej osoby dorosłej powiadamia policję, zapewniając dziecku opiekę do czasu jej przyjazdu.
Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel informuje dyrektora, który rozpoznają sytuację 
i podejmują dalsze przewidziane prawem działania.   
Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka
W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/ opiekuna prawnego o przybycie do przedszkola, poprzez kontakt telefoniczny. Podjęte działania dokumentuje w dzienniku lekcyjnym.
W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/ opiekuna prawnego wychowawca wysyła list polecony za potwierdzeniem odbioru.   
W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, wychowawca 
w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem podejmuje dalsze przewidziane prawem działania.
Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie zajęć ( wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników              i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.)
Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/ opiekunów ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu korespondencji lub zeszytu przedmiotowego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką. 
 W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia pedagoga lub dyrektora placówki.
Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi.
W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi w obecności dyrektora w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania dziecka. 
 
Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec dzieci, nauczycieli i innych pracowników oraz osób przebywających w placówce
Zachowania agresywne dzieci i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników
Nauczyciel przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z dzieckiem i ustala  okoliczności zdarzenia.        
Nauczyciel przeprowadza rozmowę z dzieckiem, sporządza notatkę w dzienniku zajęć.
Wychowawca informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu.
Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, nauczyciel informuje dyrektora i pedagoga, który podejmuje inne działania:
przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta ds. nieletnich,
wnioskuje o zwołanie rady pedagogicznej, która ustali dalszą strategię działań. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji pedagoga.
W sytuacji, kiedy  dziecko w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych dzieci, pedagog w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą kieruje   wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka  wychowawczego zapobiegającego demoralizacji dziecka.
 
Postępowanie wobec dziecka - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)
 
Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  pedagoga oraz dyrektora placówki 
i  jeśli   jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor wzywa policję.
Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje policji.  
Pedagog w porozumieniu z nauczycielem ustala wstępnie okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji.
Pedagog  powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia – sprawcy i sporządza 
notatkę w dokumentacji pedagoga.               
Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych prawem.
W sytuacjach wyjątkowych( zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga 
w godzinach zajęć popołudniowych w placówce, zajęć poza szkołą) nauczyciel bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie     ( zdarzeniu) policję.
 
Postępowania wobec dziecka, które stało się ofiarą czynu karalnego
 
Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa  pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia.
Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki i pedagoga oraz rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.  
Pedagog w porozumieniu z dyrektorem placówki powiadamia policję i ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w dokumentacji pedagoga.
 
Postępowanie w przypadku agresji dziecka wobec nauczyciela, pracownika placówki, innych osób dorosłych przebywających w placówce
 
Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora placówki. 
Dyrektor / pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.
Pedagog wzywa do placówki rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec dziecka. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor/pedagog wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań.
Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego.
W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, nieobecności dyrektora,  w godzinach zajęć popołudniowych w placówce) nauczyciel/ pracownik przedszkola zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję. 
 
Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika placówki wobec dziecka
 
Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika placówki, dyrektor placówki przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające.
Dyrektor placówki podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika 
i informuje o nich rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica i umieszczoną w dokumentacji zdarzeń.
 
Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie placówki wobec dzieci
 
Nauczyciel/ pracownik placówki podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego 
i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia. 
Nauczyciel/ pracownik placówki powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor zawiadamia policję.
W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w placówce) nauczyciel/ pracownik placówki niezwłocznie powiadamia policję.
 
 
Korzystanie z telefonu komórkowego oraz urządzeń elektronicznych  podczas zajęć
      
W placówce obowiązuje zakaz korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i schowane. W szczególnych sytuacjach, nauczyciel może udzielić zgody na skorzystanie przez dziecko z telefonu komórkowego podczas zajęć.  
 
Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie
Nauczyciel, który podejrzewa, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie dyrektora placówki lub pedagoga.
Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem,  w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.
Pedagog w porozumieniu z dyrektorem placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy. 
Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/ opiekunowie prawni dziecka. 
Jeżeli  podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, dyrektor informuje  policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę w dokumentacji placówki. 
W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.     
    
Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy
Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje 
o zdarzeniu dyrektora placówki i pedagoga.
Nauczyciel w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 
Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem  informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów  prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).
6.  W innych  przypadkach pedagog w  porozumieniu z dyrektorem placówki zawiadamia        policję, sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji placówki.
     7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację dziecka (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocy bądź odwetowe ze strony sprawcy.
 
Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23.05.2019